0118 556133

Schoolspeerpunten

Meervoudige Intelligentie

 Op onze school werken we vanuit het principe van Meervoudige Intelligentie (M.I.).

Bij het vormgeven van het MI-concept onderscheiden we 8 aspecten. Deze aspecten zijn de kwaliteitscriteria waaraan wij ons onderwijs toetsen.

Aspect 1: Werken met didactische structuren

In iedere groep beschikken de leraren en de kinderen over een set samenwerkingsactiviteiten (didactische structuren). Leraren passen deze activiteiten zeer regelmatig toe; in elk geval bij de vakken lezen, taal, rekenen en de kennisgebieden.

Aspect 2: Alle intelligenties in het leerproces

Door een uitgekiende keuze van de activiteiten (o.a. didactische structuren en werken met hoeken) realiseren we voor alle leerlingen een gevarieerd onderwijsaanbod waarin de acht intelligenties van het MI-concept aan de orde komen.

Aspect 3: Werken in teams en goed klassenmanagement

Leerlingen werken in team die tijdens het schooljaar enkele keren van samenstelling wisselen. Leerkrachten bieden speciale activiteiten die de samenwerking in de team ondersteunen.

Bij het klassenmanagement hanteert de leraar vast routines en maakt leerlingen medeverantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de groep.

Aspect 4: Werken aan klimaat en de motivatie om samen te werken

De leraar werkt gericht aan een goed samenwerkingsklimaat. Daartoe wordt gebruik gemaakt van specifiek activiteiten die samenwerking op groeps- en teamniveau ondersteunen (zie ook het voorgaande aspect).

Aspect 5: Geïntegreerd stimuleren van de sociale competentie

Bij de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten besteedt de leraar expliciet aandacht aan de sociale competenties door kinderen te leren hierop te reflecteren.

Daarnaast maken we gebruik van een programma’s ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling, Leefstijl en Zien.

Aspect 6: Zicht op intelligenties van leerlingen

Iedere leerkracht heeft zicht op de voorkeursintelligenties van de leerlingen en stemt waar nodig het onderwijs hierop af.

Aspect 7: Uitstraling MI

Aan de inrichting van het gebouw is voor ouders en kinderen te zien dat onze school werkt volgens het MI concept en stimuleert kinderen de verschillende intelligenties te ontwikkelen.

Aspect 8: Matchen, Stretchen Vieren

Leerlingen doen niet alleen activiteiten die aansluiten op hun voorkeursintelligenties (matchen). Zij ontwikkelen ook hun minder sterke kanten (stretchen). Leraren stimuleren kinderen steeds hun successen te vieren en bieden daarvoor korte eenvoudige activiteiten

Naast deze aspecten kennen we 8 intelligenties, de verschillende manieren om knap te zijn.

  1. Verbaal-linguïstische intelligentie, Taalknap
  2. Logisch-mathematische intelligentie, Rekenknap
  3. Visueel-ruimtelijke intelligentie, Beeldknap
  4. Muzikaal-ritmische intelligentie, Muziekknap
  5. Lichamelijk-kinesthetische intelligentie, Beweegknap
  6. Naturalistische intelligentie, Natuurknap
  7. Interpersoonlijke intelligentie, Zelfknap
  8. Intrapersoonlijke intelligentie, Samenknap