0118 556133

Missie / Visie

Onze missie

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende omgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen.

 

Onze visie

In onze visie geven wij aan hoe wij ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen wij als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

 

We geven ons onderwijs vorm vanuit het concept van de meervoudige intelligentie (MI). Dit concept komt op veel onderdelen tegemoet aan onze missie. Aansprekende punten daarin zijn:

  • werken vanuit de mogelijkheden van kinderen, niet vanuit belemmeringen. Ieder kind heeft specifieke talenten.
  • Aansluiten op talenten én talent ontwikkelen. Hoge, maar wel haalbare, eisen stellen.
  • Op een geïntegreerde manier aandacht voor het pedagogisch klimaat en sociale competenties.
  • Op een gestructureerde manier samenwerken, met grote kans op succes en verhoging van de leerprestaties.

Bij het vormgeven van het MI-concept onderscheiden we 8 aspecten. Deze aspecten zijn de kwaliteitscriteria waaraan wij ons onderwijs toetsen.

 

Visie op leren

Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom hebben onze leerlingen aandacht voor leren met hoofd, hart en handen. Daarom krijgt ieder kind zijn eigen aandacht. Extra hulp als dat nodig is, extra opdrachten als dat kan. Een kind is ook geen onbeschreven blad en niet alles is maakbaar. Bij het leren hebben wij te maken met de aanleg van het kind en met omgevingsfactoren(de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten). Dat laatste kunnen wij beïnvloeden.

 

Visie op onderwijs

Omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten) beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven.

Wij willen kinderen gedegen onderwijs aanbieden EN de zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze te leren plannen, beoordelen en registreren. Wij willen daarbij rekening houden met de verschillen die er tussen kinderen zijn.

Wij willen zelfvertrouwen, competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang bevorderen.

 

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Wij willen dat kinderen resultaten behalen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht kan worden. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, plezier in het samenwerken.

 

Visie op schoolklimaat

Wij willen een veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, schone en uitdagende omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen. Wij kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. Wij gaan beleefd met elkaar om en laten ieder in zijn waarde.

 

Leerkrachten spelen bij dit alles een cruciale rol!

 

Visie op maatschappelijke positionering

Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en ‘je ten dienste stellen van de maatschappij’.

 

Wij willen een zogenaamde EN –EN-school zijn om te bewerkstelligen dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot ‘voorbeeldige’ gasten op aarde, zodat zij tot vreugde van zichzelf en tot zegen voor anderen zullen zijn.

Mensen die kunnen doen wat ze, binnen hun vermogen, geleerd hebben op de voor hen juiste plaats in onze samenleving.