0118 556133

Missie en visie

Onze missie
Het bieden van goed onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen.

Onze visie
In onze visie geven wij aan hoe wij ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen wij als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Visie op leren
Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom hebben onze leerlingen aandacht voor leren met hoofd, hart en handen. Daarom krijgt ieder kind zijn eigen aandacht. Extra hulp als dat nodig is, extra opdrachten als dat kan. Een kind is ook geen onbeschreven blad en niet alles is maakbaar. Bij het leren hebben wij te maken met de aanleg van het kind en met omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten). Dat laatste kunnen wij beïnvloeden.

Om bovenstaande vorm te geven gebruiken we de uitgangspunten van de coöperatieve leerstrategieën.

Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes:

  1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid. De opdracht kan alleen succesvol uitgevoerd worden als elk kind in het groepje zijn bijdrage levert. De didactische structuren zorgen ervoor dat elke leerling actief deelneemt aan de taak. Ook de bijdrage van de zwakke leerlingen is waardevol, wat een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld.
  2. Individuele verantwoordelijkheid. Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan het geheel van de opdracht. De leerkracht kan terugzien wat elke leerling gedaan heeft, door bijvoorbeeld met verschillende kleuren pennen te werken.
  3. Directe interactie. De kinderen wisselen hun ideeën, kennis en meningen samen uit. Goede interactie is belangrijk voor het leerproces en de uitkomst van de opdracht.
  4. Samenwerkingsvaardigheden. De leerkracht kiest per les een vaardigheid uit en besteedt hier vooraf bewust aandacht aan. Bij de evaluatie komt hij erop terug.
  5. Evaluatie van het groepsproces. De groepsleden bespreken eerst met elkaar hoe de samenwerking ging. Daarna wordt er klassikaal geëvalueerd.

Visie op onderwijs
Omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten) beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven. Wij willen kinderen gedegen onderwijs aanbieden EN de zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze te leren plannen, beoordelen en registreren. Wij willen het leren ook combineren met bewegen, in onze mooie groene (school) omgeving. Rekening houdend met de verschillen die er tussen kinderen zijn. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent. Wij vinden het belangrijk om in te spelen op de verschillende talenten van kinderen.

Wij willen zelfvertrouwen, competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang bevorderen.

Visie op opbrengsten van het onderwijs
Wij willen dat kinderen resultaten behalen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht kan worden. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, plezier in het samenwerken.

Visie op schoolklimaat
Wij willen een veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, schone en uitdagende omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen. Dit in de nieuwe MFA, in de hechte kern van Biggekerke.

Wij kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. Wij gaan beleefd met elkaar om en laten ieder in zijn waarde. Dit vanuit onze Christelijke identiteit en levensovertuiging.

Leerkrachten spelen bij dit alles een cruciale rol!

Visie op maatschappelijke positionering
Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en ‘je ten dienste stellen van de maatschappij’.

Wij willen een zogenaamde EN –EN-school zijn om te bewerkstelligen dat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot ‘voorbeeldige’ gasten op aarde, zodat zij tot vreugde van zichzelf en tot zegen voor anderen zullen zijn.

Mensen die kunnen doen wat ze, binnen hun vermogen, geleerd hebben op de voor hen juiste plaats in onze samenleving.