0118 556133

Verlof

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
1 Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
2 Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan.
3 Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s, zie artikel 1.

Artikel 1. Beleidsregel uitleg ”Specifieke aard van het beroep”
Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Voor een kwalificatie plichtige jongere kan slechts verlof worden verleend voor een evenredig deel van het aantal dagen dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan hiervoor verlof verlenen. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.

Mocht u toch besluiten om zonder toestemming een of meerdere dagen u kind of kinderen niet naar school te laten gaan dan is de directeur wettelijk verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Naar aanleiding van dit proces-verbaal bepaald de officier van justitie de strafmaatregel, dit is meestal een geldboete van € 100,00 euro per dag / per kind.

Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?
In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 Verhuizing van gezin: één dag.
 Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
 Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBLconsulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:
 Familiebezoek in het buitenland
 Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 Vakantiespreiding
 Samen reizen

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting
worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.

Wie beslist over verlof?
Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw school verkrijgbaar.

Klik hier voor het aanvraagformulier vakantie en verlof
Klik hier voor het formulier werkgeversverklaring